TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 

Dowiedz się więcej o konfiguracji COOKIES.

Rozumiem i zgadzam się na Politykę Coockies

 
Komendant - Andrzej Wojkowski

Komendant: Andrzej Wojkowski

statystyki

OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 1. Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
   
  APLIKANT W STRAŻY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
   
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
  • Znajomość ustawy o SM.
  • Przestrzeganie prawa, rzetelne,bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych.
  • Poszanowanie powagi, honoru,godności obywateli i własnej.
  • Zachowanie tajemnicy prawnie chronionej.
  • Podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych.
  • Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami.
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i sprawności fizycznej.
  • Zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
  • Wykonywanie poleceń służbowych wydawanych przez Komendanta, bezpośrednich przełożonych oraz dyżurnego SM. 
    
 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:
  • obywatelstwo polskie
  • ukończony 21 rok życia
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • nienaganna opinia;
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym (osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby podlega obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym)
  • wykształcenie minimum średnie. 
    
 4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
  • obsługa komputera, prawo jazdy 
    
 5. Preferowane cechy osobowe kandydata:
  • komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres, bezkonfliktowość; 
    
 6. Informacja o warunkach pracy:
  • zatrudnienie na czas określony 12 miesięcy, (w czasie którego strażnik odbywa szkolenie podstawowe zakończone egzaminem), kolejna umowa na czas określony nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony;
  • pełny wymiar czasu pracy (system dwu zmianowy, 8 godzin - 40 godzin tygodniowo). 
    
 7. Wymagane dokumenty:Termin składania dokumentów:
  • życiorys,
  • list motywacyjny,
  • kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie i wiek kandydata do pracy;
  • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i ewentualnie) staż pracy,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata do pracy o korzystaniu z pełni praw publicznych, braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • własnoręcznie podpisana klauzula o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”
    

 8. do dnia 19 czerwca 2013 r. do godz. 12.
   
 9. Miejsce składania dokumentów
  Urząd Miejski w Pabianicach
  Referat Spraw Pracowniczych
  95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, pok.36 
  z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej”
   
 10. Informacje dodatkowe o naborze
  1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.
  2. Spośród kandydatów spełniających wymogi formalne Komisja konkursowa typuje nie więcej niż ośmiu najlepszych kandydatów na jedno stanowisko urzędnicze, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, którzy przechodzą do drugiego etapu naboru jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.
  3. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem: daty, godziny i miejsca rozmowy.
  4. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wyłonienie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których Komisja przedstawia Prezydentowi Miasta celem zatrudnienia wybranego kandydata.
  5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.*
  6. Informacja o wyniku naboru jest upowszechniana w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach przez okres co najmniej 3 miesięcy.
  7. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru.
  8. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Spraw Pracowniczych przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miejski w Pabianicach nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

*) Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% należy zaznaczyć, że pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, znajdującej się w gronie osób wyłonionych przez Komisję.
Warunek ten nie dotyczy zatrudniania kandydata na kierowniczym stanowisku urzędniczym.

Prezydent Miasta Pabianic
/-/ Zbigniew Dychto