©Kancelaria Sejmu
s. 21/34
2013-02-22
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębior-
cy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
5) numer rejestrowy.
Art. 9c.
1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest
obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza
odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
2. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wnio-
sek przedsiębiorcy.
3. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębior-
cy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
4. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej
oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania dzia-
łalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, okre-
ślone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).”.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać także:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębior-
cy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsię-
biorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
6. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
7. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując wpisu do rejestru, nadaje
przedsiębiorcy numer rejestrowy.
8. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przetwarza dane wpisane do rejestru oraz
zapewnia bezpieczeństwo tych danych.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...34