background

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach ul. Narutowicza 33. Można się z nami kontaktować listownie 95-200 Pabianice, ul. Narutowicza 33.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Elżbieta Borowiecka, można się z nią kontaktować listownie na adres Administratora lub e-mailem na adres. Do IOD należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Straż Miejską w Pabianicach, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.). Straż Miejska zgodnie z art. 10a tej ustawy, w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

 • w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 • z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Prawa podmiotów danych

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

 • do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna

dotycząca monitoringu wizyjnego

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Narutowicza 33, 95-200 Pabianice.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z IOD możliwy jest pocztą tradycyjną na adres Administratora lub na adres e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez monitorowanie przestrzeni publicznej na podstawie art. 6 ust 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. f i lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa – Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 9a ust. 1-6 oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.) art. 10a.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa (np. Policja, Sąd, Prokuratura). Dostęp do Pani/Pana danych mają podmioty, które realizują usługi w zakresie obsługi informatycznej i konserwacji systemu monitoringu. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 6. Kamery monitoringu nagrywają obraz (bez dźwięku) w sposób ciągły. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane są przez okres 20 dni od dnia nagrania. Po upływie tego terminu nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagranie zostało zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa sprostowania, usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20, art. 21 Rozporządzenia UE.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.